Asahi Takumar 55mm f1.8 Prime Lens for M42

Asahi Takumar 55mm f1.8 Prime Lens for M42

This item is available for purchase for $25.00.

Asahi Takumar 55mm f1.8 Prime Lens for M42